اخبار

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 21 ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه 21 ثور1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست گزارش اجراات جزایی محاکم مرکز وولایات کشور را در بخشهای جزای عمومی ،...

 • گزارش برنامه آموزش آموزگاران مطابق پلان سالانه ریاست ارتقأظرفیت وارزیابی اجراآت برای آموزگاران

  رده : عمومی

  به سلسله برنامه های آموزشی ریاست ارتقأ ظرفیت وارزیابی اجراات ،برنامه آموزش آموزگاران بنابرضرورت به همکاری مالی مؤسسه محترم(J.S.S.P )پروگرام حمایت ازسکتورعدلی اقغانستان بتاریخ 1الی3 ثور1398درهوتل گلدن ستارراه اندازی گردید درین برنامه آموزگاران از...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 17 ثور 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداءرسیده گی به عمل اورد . شورا نخست درپیوند به نشست والیان کشوربا جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 3 ثور

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 3 ثور 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست گزارش اجراات محاکم ابتدائیه و استیناف رسیده گی به قضایای مالیاتی و...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 31 حمل

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 31 حمل 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی مسایل شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست گزارش اجراات وفعالیت های محاکم ابتدائیه و استیناف رسیده گی...

 • گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 27 حمل 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست گزارش فعالیت محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایات درخصوص رسیده گی...

 • آگاهی

  رده : عمومی

  قانون محصول محاکم اعتبار از تاریخ سه شنبه مورخ 27 حمل 1398 نافذ میباشد محاکم محترم مرکز وولایات اجراآت خود را طبق آن عیار نمایند . غرض دریافت قانون متذکره به سایت وزارت عدلیه مراجعه گردد،ریاست نشرات قانون فوق را هر چه زود در سایت ستره محکمه...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 24 حمل

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 24 حمل 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست گزارش اجراات شورای عالی ستره محکمه طی سال 1397 را استماع کرد . شورای...

 • گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

  رده : عمومی

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 20 حمل 1398 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد . شورا نخست بارعایت مصوبه کمیسیون دوم سیمینار روسای محاکم منعقده سال 1347 و بر...

 • رئیس ستره خانم رومانا شوایگر رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما درافغانستان را به حضور پذیرفته

  رده : عمومی

  قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر 19 حمل 1398 خانم رومانا شوایگر رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما درافغانستان را به حضور پذیرفته وباوی ملاقات بعمل اورد . درین ملاقات قاضی القضات موضوع شناسایی چالشها و مشکلات تطبیقی...

صفحه 1 از 8