آگاهی

قانون محصول محاکم اعتبار از تاریخ سه شنبه مورخ 27 حمل 1398 نافذ میباشد محاکم محترم مرکز وولایات اجراآت خود را طبق آن عیار نمایند .

غرض دریافت قانون متذکره به سایت وزارت  عدلیه مراجعه گردد،ریاست نشرات  قانون فوق را هر چه زود در سایت ستره محکمه گذاشته ودرمجله ماه حمل سالجاری قضاء به نشر خواهد رسانید.

برای دریافت این قانون بالای لینک ذیل کلیک کنید

http://supremecourt.gov.af/fa/page/626