فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری

 

رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از طریق مرکز عدلی و قضایی

رسیدگی به دوسیه ها در محاکم عادی مبارزه با فساد اداری

مبارزه ستره محکمه با فساد در صنوف  قوه  قضاییه از طریق اداره مراقبت قضایی