پروژه های اداری

 اعلان دواطلبی  6 قلم امور صحافی برای ستره محکمه

  عقد قرارداد خریداری 130 قلم پرزه جات عراده جات بشمول تایر بطری ضرورت عراده جات

  عقد قرارداد خریداری یکپایه جنراتور تولید کننده برق  

  عقد قرارداد 33 قلم روغنیات و فلتر باب ضرورت وسایط مختلف النوع 

   عقد قرارداد 21 قلم مواد تنظیفاتی بشمول چای و قند بسکیت

عقد قرارداد خریداری 77 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع به شمول رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع 

 عقد قرارداد چاپ مجله قضا ، جریده میزان و بولتن خبری   

L02,62 مقدار 270 هزار لیتر تیل پطرول سوپر 92 و مقدار 120 هزار لیتر تیل دیزل عقد قرارداد  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عقد قرار داد 78   قلم قرطاسیه  باب  بشمول  رنگهای  پرنتر مختلف النمبر برای سال مالی 1397

عقد قرار داد (270000) لیتر تیل پطرول سوپر92 مقدار (50000) لیتر دیزل 62L  برای سال مالی 1397

عقد قرار داد31  قلم روغنیات وفلتر باب برای سال مالی 1397

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عقد قرار داد چا‍‍پ سه قلم مجله قضاء بولتن خبری وجریده میزان برای سال مالی ۱۳۹۷ 

عقد قرار داد چهار قلم مواد خوراکه برای سال مالی ۱۳۹۷ 

عقد قرار داد چهار قلم مواد خوراکه برای سال مالی ۱۳۹۷ 

----------------------------------------------------------------------------------------

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار یک باب تعمیر محکمه ابتدائیه ولایت سرپل

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار یک باب تعمیر محکمه ابتدائیه شهری ولایت جوزجان

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار یک باب تعمیر محکمه ابتدائیه ولایت سرپل

 اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار  یک باب تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی خوشی ولایت لوگر .

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار ارتفاع دیوار  احاطه  محکمه استیناف ولایت بادغیس

اعلان برای دواطلبی پروژه اعمار یک  باب  تعمیر محکمه ابتدائیه شهری ولایت پنجشیر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعلان برای داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه مربوط تعمیرات محاکم

  قرار داد چاپ وتهیه  مجله قضا  بلوتن خبری وجریده میزان برای سال مالی 1396 ستره محکمه

 قرارداد به تعداد شش قلم امور صحافی برای سال مالی 1396 ستره محکمه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قرارداد گاز مایع ضرورت سال 1396

 

1- پروژه

  • نام پروژه: پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی افغانستان
  • SC/001/NCBشمارۀ دعوت به داوطلبی:   
  • عنوان دعوت به داوطلبی : خریداری موبل و فرنیچر برای کتابخانه ها ودفتر واحد پروژه عرضه خدمات عدلی و قضائی ستره محکمه
  • معیاد  قرارداد: ۳ هفته
  • طرزالعمل تدارکات: ملی باز
  • عقد قرارداد: ۱۵ ثور ۱۳۹۳
  • معلومات کامل پروژه

معلومات در مورد  قرار داد های اعطاء شده

 

    ریاست تعمیرات ستره محکمه میخواهد اعمار دو گارد تاور دیوار احاطه محکمه استیناف میدان وردک

  ریاست تعمیرات ستره محکمه میخواهد اعمار دیوار احاطه سمت جنوبی افغان ترکانی

* ریاست تعمیرات ستره محکمه می خواهد اعمار دیوار احاطه سمت جنوبی افغان ترکانی را ترمیم وچهار گارد تاور اعمار نماید