گزارشات و دست آوردها

 خلاصه گزارش ربع سوم سال 1397 دیوان های ستره محکمه و محاکم تحت اثر

گزارش ربع دوم سال 1397 دیوان های ستره محکمه و محاکم تحت اثر آن

 گزارش ربع اول سال 1397 دیوان های ستره محکمه و محاکم تحت اثر

گزارش ربع چهارم 1396

گزارش مختصر فعالیت ربع چهارم 1396

گزارش مختصر از فعالیت قضائی و ممد قضائی ستره محكمه و محاكم ج.ا.ادرجریان ششماه نخست سال 1396

گزارش ربع دوم  سال ۱۳۹۶

خلاصه گزارش ربع اول سال 1396 دیوان های ستره محکمه و محاکم تحت اثر

گزارش سال تمام سال 1395

دستاورد های ستره محکمه سال 1395

 گزارش ربع چهارم سال 1395

گزارش ربع سوم سال 1395

گزارش ربع دوم سال 1395

گزارش ربع اول سال 1395

گراف فعالیت محاکم ابتدائیه مرکز و ولایات طی ربع اول سال 1394

گراف فعالیت های دیوان های ستره محکمه ربع اول سال 1394

گراف فعالیت محاکم استیناف مرکز وولایات طی ربع اول سال 1394 

گزارش ربع اول سال 1394

گزارش ربع دوم سال 1394

گزارش ربع سوم سال 1394

گزارش سال تمام سال 1393

گزارش ربع چهارم  سال 1394

گزارش ربع دوم  سال مالی ‍1393

گزارش ربع سوم سال 1393

گزارش اجراآت دیوان های بخش سوم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

گزارش ربع چهارم سال 1392

گزارش ربع اول  سال 1392

گزارش ربع سوم سال 1391

گزارش ربع دوم سال 1391

گزارش ربع اول سال 1391

گزارش تدقیق و مطالعات ربع دوم سال 1391

گزارش اجراآت دیوان های ستره محکمه 1390

گزارش ربع اول سال 1385