محترم قضاوتپوه دوکتورعبدالملک کاموی عضو ستره محکمه

- محترم قضاوتپوه دوکتورعبدالملک کاموی عضو ستره محکمه

دوکتور عبدالملک کاموی فرزند مولوی عبدالعلی کاموی ولدیت مولوی غلام نبی کاموی در سال 1347 هجری شمسی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دریک خانواده علمی وروحانی متولدگردیده است  .

تحصیلات عالی لیسانس را دررشته فقه و قانون ازپوهنځی شرعیات پوهنتون  دعوت و جهاد درپاکستان به درجه اعلی به پایان رسانیده و سپس غرض کسب و حصول تحصیلات  عالی عازم جامعة الازهر گردیده و تحصیلاتش  راتا سطح ماستری و دوکتورا دررشته فقه وقانون ازپوهنځی شرعیات و قانون جامعة الازهرشریف در جمهوری عربی مصر به اتمام رسانیده است . باایجاد حکومت موقت به اساس تقاضای وزارت محترم عدلیه به حیث مشاور وزیر عدلیه تعیین وسپس به حیث معاون دارالانشاء کمیسیون قانون اساسی ومشاور حقوقی رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی  اجرای وظیفه مینمود .

متعاقباً به حیث مشاور حقوقی کمیسیون مشترک انتخابات ومسئول دفتر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین ودر سال 1383 به اساس لزوم دید دولت به حیث امرعمومی اداری قوه قضائیه تعیین گشت بعدآ در سال ۱۳۹۱ از جانب مقام عالی ریاست جمهوری به صفت عضو ستره محکمه پیشنهاد و سپس از اخذ رآی ولسی جرگه به این سمت عز تقرر حاصل کرد ودر ماه میزان سال ۱۳۹۲ به حیث رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه تقرر گردید محترم دوکتور کاموی به سلک قضاء منسلک بوده و دارای درجه  کادر قضایی قضاوتپوه میباشد .

موصوف بیش از 15 اثر علمی در مسایل مختلف فقهی وحقوقی تدوین و تالیف کرده که ازانجمله میتوان اثار ذیل را یاد آوری کرد :

1- استرداد و اثر آن درعقود معاملات .

2- مسئولیت ناشی ازعقد در قضایای مدنی .

3-مضاربت و تطبیق آن در بانکداری اسلامی .

4- تطبیقات معاصر عقد سلم

5- ضوابط فقهی بیع تقسیط .

6- اجتهاد ازدیدگاه فقهی .

7- عقد رهن

8- تدوین کتاب حقوق بین الملل خصوصی افغانستان

برعلاوه ده ها مقاله و مضمون علمی و حقوقی که اکثراً درمجلات داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است .

همچنان سهمگیری دوکتورکاموی درتدوین آثاری ز یرعناوین « فعالیتها و دستاورد های پنج ساله قوه قضائیه» ، «تصویری ازاصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه» و «نگاهی به همکاری های قضایی مصر و افغانستان» که انتشاریافته اند نیز شایان ذکر است . همچنان که در بیش از ده کنفرانس بین المللی حقوقی درکشورهای جرمنی ، هالند ، ترکمنستان ، فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا ، ایرلیند و مصر اشتراک ورزیده و به زبانهای دری ، پشتو ، عربی و انگلیسی تحریر وتکلم نموده میتواند .