محترم قضاوتپوه برات علی متین عضو ستره محکمه

محترم قضاوتپوه برات علی متین عضو ستره محکمه

 

قضاوتوال براتعلی"متین"فرزندجانعلی ولدعلی احمد،درسال 1338هجری شمسی درقریه سرخ ده ککرک،ولسوالی جغتوی ولایت غزنی،دریک فامیل دهقان چشم به جهان گشوده،زبان مادریش"دری"بوده،به لسانهای پشتو وعربی مسلط میباشد، وبه زبان انگلیسی به حدمعمول تکلم کرده می تواند،در هیچ حزب وسازمان سیاسی عضویت نداشته وندارد.

دوره تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه ککرک ، ولسوالی مذکور و دوره تعلیمات متوسطه ولیسه را،درروح المدارس"دارالعلوم روحانی"در شهر گردیز مرکزولایت پکتیا فرا گرفته. مضامین درسی دوره متوسطه ولیسه که آغاز آن از صنف پنجم بوده ، شامل کلیه مضامین عصری وشرعی چون :ساینس ، اجتماعیات ، لسانها ، فقه واصول فقه، حدیث واصول حدیث ، تفسیرواصول تفسیر ، علم کلام ومنطق بوده که در دوره متوسطه ولیسه اول نمره صنفش و در ختم دوره لیسه بحیث اول نمره عمومی از دارالعلوم مذکور فارغ گردیده است.

درسال 1359 هجری شمسی بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان کانکورشامل پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل گردیده ودرسال 1363 به حیث اول نمره عمومی از پوهنځی مذکور فارغ و درریاست دارالانشای ستره محکمه به صفت کارمند رسمی مقرر گردیده است.

در دوره لیسه و دوره تحصیلش در پوهنتون کابل ، در کنفرانسهای علمی  تحقیقی همواره اشتراک فعال داشته ودر زمینه تحسین نامه ها و تصدیقنامه های زیاد بدست دارد. به مطالعه وکتاب خوانی ومباحثات علمی علاقمندی زیاد داشته ودر احکام فرایض الله (علم میراث) دسترسی لازم دارد.

بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت عسکری وخدمت زیربیرق وفراغت از کورس ستاژ قضابه درجه اعلی و منسلک شدنش به سلک قضا در محاکم مختلفه کشور اعم از ابتدائیه ، استیناف ومرحله فرجام در بخشهای جزایی ، مدنی ، حقوق عامه واحوال شخصیه ایفای وظیفه نموده است.

در دوره های متعدد ستاژقضاء ، درمرکز تعلیمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا بحیث استاد مضمون قانون مدنی تدریس نموده ومی نماید. از سال 1385 به بعدبحیث مستشار قضائی ستره محکمه در بخش قضایای مدنی وحقوق عامه مقرر ومصروف خدمت بوده. در جریان کار رسمی ، کورس یک ساله حقوقی- قضایی سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) را تعقیب وتصدیقنامه فراغت بدست آورده است. در تدوین وتألیف دوره سه جلدی کتاب حقوق وجایب که به تجویز کمیته عالی قضائی ستره محکمه توسط گروپی از حقوق دانان کشور برای ضرورت ریاست تعلیمات قضائی تنظیم وانتشار یافته بحیث یکی از مؤلفین سهم فعال داشته ، در سیمینار های متعدد حقوقی – قضائی ستره محکمه ، در پروسه ساده سازی اجراآت قضائی وکنفرانسهای علمی – حقوقی همواره نقش فعال داشته است.

اشتراک وسهم گیری موصوف درامورعلمی – تحقیقی که در جنب وظیفه اصلی و رسمیش صورت گرفته بطور ذیل خلاصه می شود:

  • عضوکمیته ساده سازی اجراآت قضائی.
  • عضوبورد ملی دفاع از حقوق وملکیتهای فکری ومعنوی.
  • عضوکمیته تدوین وتألیف دوره سه جلدی حقوق وجایب.
  • عضوکمیته تدوین طرح جدید قانون اصول محاکمات مدنی.
  • عضوکمیته نشرفیصله های محاکم درستره محکمه ج.ا.ا .
  • عضوکمیسیون تثبیت وارتقای درجات کادرقضائی.
  • عضوومنشی کمیسیون مدنی سیمینارعالی رؤسای محاکم در سال 1386 هجری شمسی.
  • عضوومنشی کمیسیون مدنی وحقوق عامه کنفرانس ملی قضائی سال 1390 هجری شمسی.
  • مدرس مضمون قانون مدنی در مرکز تعلیمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا .

قضاوتوال "متین" اخیراً با کسب (154) رأی بلند مبنی برتآیید از نمایندگان ملت در ولسی جرگه ، به موجب فرمان شماره (76)مؤرخ 11/7/1392 هجری شمسی مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا به صفت عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا عز تقرر حاصل نموده است.