محترم پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه

زندگی نامه

پوهنوال عبدالقادرعدالتخواه

عضو شورای عالی ستره محکمه

  پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه فرزند خوش محمد در سال 1333 در قریۀ دلشاد ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز متولد و دورۀ ابتدائیه را در مکتب غرو آن ولسوای سپری نمود. در سال 1356 از مدرسۀ تخارستان کندز به درجۀ اعلی فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، تحصیلات خویش را در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل آغــاز و سپس مــاستری خـویش را در بخش قضایـی و حــارنوالی پوهنحی حقوق با درجه ممتاز کسب و با در نظرداشت تمام معیارهای اکادمیک در سال 1362 افتخار عضویت کدر علمی دیپارتمنت حقوق خصوصی  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را بدست آورد . در جریان مدت بیشتراز سی سال گذشته به تدریس مضامین مختلف حقوقی از قبیل: حقوق وجایب، حقوق فامیل، حقوق عینی، سیستم های بزرگ حقوقی معاصر،حقوق میراث، اساسات حقوق اسلام، مبادی حقوق، حقوق جزا و سایر مضامین پرداخت. علاوتاً مضمون حقوق مدنی را در پوهنحی شرعیات و مضمون مبادی حقوق را در پوهنخی ژونالیزم پوهنتون کابل، مضامین حقوق بشر و قانون طرز تحصیل حقوق را در کورسهای کارمندان وزارت عدلیه تدریس نموده است. هم چنان عهده دار تدریس مضمون قانون طرز تحصیل حقوق در کورس ستاژ قضایی ستره محکمه و ترینر سیمینار قانون اساسی و لویه جرگه ها و مضمون حقوق مدنی در کورسهای وکلای مدافع در موسسۀ اجتماع زنان حقوقدان افغان نیز بوده است.

 عدالتخواه در کنار وظایف استادی در سال 1368 بست (3) مدیریت عمومی استادان پوهنتون کابل را به عهده داشته ودر سال 1373 به حیث مدیر عمومی محصلان پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده و در جریان سالهای 1371 تا 1375 آمریت دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی را به عهده داشته و در سالهای    1377 – 1380 به صفت وکیل مدافع به شغل وکالت دفاع پرداخته است.

موصوف نمایندۀ منتخب مردم ولایت کندز در لویه جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی و منشی منتخب کمیتۀ نمبر اول لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی نیز بوده است. در دوران حکومت انتقالی از اواخر سال 1380 الی اخیر برج اسد سال 1381 بست (2) ریاست حقوق ولایت کندز را به عهده گرفت و سپس در بست اول به حیث رئیس حقوق ولایت کابل با حفظ تمام حقوق و امتیازات کادر علمی تقرر حاصل نمود و در اوایل سال 1384 تبدیلا در بست فوق رتبه به حیث رئیس عمومی حقوق وزارت عدلیه ایفای وظیفه نمود.

عدالتخواه بر اساس حکم نمبر 1917 مورخ 5/4/1386 مقام عالی ریاست ج.ا.ا. با حفظ حقوق و امتیازات کادر علمی در بست مافوق رتبه به حیث معین اداری وزارت عدلیه تقرر حاصل و این سمت را تا تاریخ 19/3/1389 ادامه داد. سپس توسط مقام محترم ریاست ج.ا.ا. به منظور کسب عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه شورای ملی معرفی و بعد از اخذ رای تاییدی اعضای حاضر ولسی جرگه اعتبار از تاریخ 19/3/1389 افتخار عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بدست آورد و ذریعۀ فرمان 52 مورخ 4/5/1389 مقام ریاست ج.ا.ا. عملاً در بست خارج رتبه با حفظ کادر علمی تقرر حاصل و به اساس رای گیری مستقیم و سری به اتفاق آرا بحیث معاون کمیسیون متذکره برگزیده شد ودرنهایت ازجانب مقام عالی ریاست جمهوری به حیث عضو ستره محکمه نامزد و به ولسی جرگۀشورای ملی معرفی گردید . پس ازاخذ رای تایید  قرار فرمان شماره 108 مورخ 11ر10ر1392 ریاست ج.ا.ا.دربست خارج رتبه با حفظ کادر علمی به حیث عضو ستره محکمه  تعیین  گردید .

موصوف برعلاوه حیازت رتبه علمی پوهنوالی، طبق حکم شماره (819) مورخ 4/3/1396 مقام عالی ریاست ج.ا.ا. دارای درجه کادر قضایی (قضاوتپوه) نیز میباشد.

عدالتخواه، مؤسس و اولین مدیر مسئول نشریۀ آگاهی حقوقی وزارت عدلیه بوده در عین حال مدیر مسئول مجلۀ قانون اساسی و عضویت هیئات تحریر مجلۀ عدالت ارگان نشراتی وزارت عدلیه را به عهده داشته است. اکنون عضو هیات تحریر مجلۀ قضا نیز میباشد. علاوتا نامبرده وظایف خویش را در کمیسون های متعدد به حیث رئیس و یا عضو به پیش برده است. چنانچه به اساس حکم 6672 مورخ 03/11/1391 ریاست جمهوری،ریاست هیأت حقیقت یاب را در مورد بررسی شکنجه و بدرفتاری در زندان های افغانستان به عهده داشته وتمام پیشنهادات هیات در مورد حل مشکل محبوسین و زندانیان ذریعۀفرمان(129)مورخ 27 / 11 /  1391 ریاست جمهوری موردتاییدقرارگرفت.

 موصوف به زبانهای دری، پشتو و ازبیکی کاملا مسلط بوده و بزبان عربی کاملا آشنایی داشته و بزبانهای روسی و انگلیسی نیز بلدیت دارد. به مناسبت های مختلف به کشور های عربستان سعودی، جمهوری عربی مصر، اندونیزیا، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان،قزاقستان، پاکستان، بنگله دیش، سریلانکا، هندوستان، آسترالیا، ایالات متحده امریکا، ایتالیا، فلیپین، اتریش، بلجیم، فرانسه، آلمان و روسیه سفرهایی داشته است.

از موصوف تاکنون بیش از 55 مقالۀ علمی - تحقیقی در مجلات معتبر داخلی از قبیل مجلۀ علوم اجتماعی پوهنتون کابل، دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله،مجلۀ عدالت، نشریۀ آگاهی حقوقی، تبیان، آریانا، مجلۀ شرعیات،مجلۀ حقوق، مجلۀ قضا، مجلۀ حقوق و اجتماع، مجلۀ ملیت های برادر و غیره اقبال چاپ یافته است.

تاليفات و مقالات  مطبوع پوهنوال عبدالقادر "عدالتخواه"

 

 1. تالیف کتاب درسی تحت عنوان حقوق فامیل برای محصلین پوهنحی های حقوق پوهنتون های افغانستان در دو جلد (جلد اول مشتمل بر 240 صفحه و جلد دوم حاوی 271 صفحه) برای دو سمستر، به منظور ترفیع به رتبه علمی پوهنوالی، انتشارات بین المللی سعادت، سال 1396.
 2. معرفت عمومی راجع به ازدواج. قضا، ارگان نشراتی ستره محکمه، دلو، سال 1395.
 3. منابع حقوق فامیل. قضا، ارگان نشراتی ستره محکمه، جدی، سال 1395.
 4. تعریف حقوق فامیل. قضا، ارگان نشراتی ستره محکمه، قوس، سال 1395.
 5. تحولات تاریخی فامیل در جوامع مختلف. قضا، ارگان نشراتی ستره محکمه، عقرب، سال 1395.
 6. تعریف فامیل و اهمیت آن. قضا، ارگان نشراتی ستره محکمه، میزان، سال 1395.
 7. بررسی انواع نفقۀ زوجه در مذاهب اهل سنت. بخش دوم، شرعیات مجلۀ علمی-تحقیقی پوهنځی شرعیات، شمارۀ (12) سال 1394.
 8. بررسی انواع نفقۀ زوجه در مذاهب اهل سنت. بخش اول، شرعیات مجلۀ علمی-تحقیقی پوهنځی شرعیات، شمارۀ (11) سال 1393.
 9. بررسی نقش زن در خانواده و اجتماع. دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله، دریمه گنه، سال 1391 .
 10. مراجع تفسیر قوانین. مجلۀ قانون اساسی، نشریۀ علمی -تخصصی وتحقیقی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق  قانون اساسی، سال اول، شمارۀ اول، سال 1391.
 11. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات. قسمت اول، تبیان مجلۀ علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شمارۀ 33 سال 1391 .
 12. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات. قسمت دوم، تبیان مجلۀ علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شمارۀ 34 سال 1391.
 13. مراجع تفسیر قوانین. آریانا مجلۀ علمی- تحقیقی اکادمی علوم، شمارۀ دوم، سال 1390.
 14. منطق مشروعیت نفقۀ زوجه و دلایل وجوب آن.  شرعیات مجلۀ علمی- تحقیقی پوهنځی شرعیات، شماره های چهارم، پنجم وششم، دور دوم، جدی- حوت،سال 1390.
 15. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات. مجلۀ حقوق نشریۀ علمی- تحقیقی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ چهارم،دوردوم،شمارۀ اول، سال 1390.
 16. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات.  مجلۀ عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی و فرهنگی وزارت عدلیه، شمارۀ مسلسل 96 ، سال دوازدهم، دلو، سال 1389 .
 17. نقش زن در خانواده و اجتماع. مجلۀ عدالت، شمارۀ مسلسل (86) حمل سال 1389.
 18. انصراف از نامزدی و اثرات حقوقی آن.  ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده، سال 1387 .
 19. حق مهر زوجه. ماهنامۀ اگاهی حقوقی. مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال  1387.
 20. حقوقی مالی زوجه. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387.
 21. سیری بر مراحل انفاذ قوانین. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 22. الغای قوانین چگونه صورت میگیرد؟. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 23. عدم رجعت قانون به ماقبل. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 24. عدم رجعت قوانین به ماقبل. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 25. محارم از دیدگاه شرع و قوانین وضعی کشور. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387.
 26. واژه ها و اصطلاحات حقوقی. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 27. اهمیت صلح از دیدگاه اسلام. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1387 .
 28. بازنگری قانون طرز تحصیل حقوق. موانع موجود و راه حل ها، ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1386 .
 29. برخورد نیک شوهر بازوجه. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1386 .
 30. حق نفقة زوجه بر زوج. ماهنامۀ اگاهی حقوقی، مجموعۀ مقالات منتشر شده،سال 1386.
 31. بررسی مشکلات محبوسین و توقیف شدگان. مجلۀ عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شمارۀ مسلسل 56، سال نهم، میزان، سال 1386 .
 32. حقوق بشر و چگونگی رعایت آن در افغانستان. مجلۀ عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شمارۀ مسلسل 47، جدی، سال 1385 .
 33. پرنسیب عدم رجعت قانون به ما قبل در قوانین مدنی. مجلۀ عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شمارۀ مسلسل 44، میزان، سال 1385 .
 34. اختلاف زن و شوهر در مورد مهر و طرق حل آن. مجلۀ عدالت، شمارۀ (41) سال 1385.
 35. اختلاف زن و شوهر در مورد مهر و طرق حل آن. مجلۀ حقوق، نشریه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، شمارۀ دوم،سال 1385 .
 36. اختلاف زن و شوهر در بارۀ مهر و طرق حل آن. مجلۀ حقوق، نشریۀ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، شمارۀ دوم، سال 1385.
 37. وجیبۀ شوهر در مورد تأدیۀ مهر زوجه(1). مجلۀ عدالت ، شماره های(36-37) سال1384 .
 38. تعدد زوجات. مجلۀ حقوق نشریۀ پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، شمارۀ (اول) سال 1384.
 39. نظریات مخالفین و موافقین تعدد زوجات. مجلۀ عدالت ، سال هفتم، شمارۀ مسلسل 31، سنبلة، سال 1384 .
 40. چگونگی حل وفصل منازعات فیمابین افراد. مجلۀ عدالت ، سال هفتم، شمارۀ مسلسل 28، جوزای، سال 1384.
 41. دلایل عقلی ونقلی مشروعیت مهر. مجلۀ عدالت ، شمارۀ مسلسل 26، حمل، سال 1384.
 42. استرداد استقلال کشور. مجلۀ عدالت ، سال دوم، شمارۀ سوم، جوزا، سال 1382 .
 43. مراحل قانونگذاری(مراحل تسوید، تصویب، توشیح، انتشار وسپری شدن مدت معین بعداز نشر). مجلۀ  عدالت ، سال دوم، شمارۀ دوم، ثور، سال 1382 .
 44. مراجع ذیصلاح تفسیر قوانین (تفسیر قانونی، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی). مجلۀ عدالت ، شمارۀ اول، سال دوم، حمل، سال 1382.
 45. مقدار مهر درفقه اسلامی. مجلۀ قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های (1-2) سال 1381.
 46. طرق و شیوه های تفسیر قوانین جزائی (تفسیر مضیق، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی). مجلۀ عدالت ، شمارۀ اول، جدی، دلو و حوت، سال 1381.
 47. محرمات مؤبد در عقد ازدواج. مجلۀ علوم اجتماعی پوهنتون کابل، شمارۀ (1) ،سال1374.
 48. حقوق زوجه در برابر شوهر. اثر ترفیع برتبة علمی پوهندوئی، پوهنتون کابل، سال1374.
 49. محرمات نسبی و سببی. مجلۀ قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(1- 2)، سال 1374.
 50. محرمات رضاعی. مجلۀ قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(3- 4)، سال 1374.
 51. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر ادبی و منطقی قوانین مدنی). قسمت اول، مجلۀ حقوق و اجتماع، شمارۀ (2)، سال 1373.
 52. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر تاریخی و تفسیر وسیع قوانین مدنی). قسمت دوم، مجلۀ حقوق و اجتماع شمارۀ (3- 4)،سال1373.
 53. تطبیق قانون از لحاظ زمان. اثر ترفیع برتبۀ علمی پوهنملی،پوهنتون کابل سال 1369 .
 54. علی شیرنوائی نینگ اجتماعی – سیاسی قرش له ری. مجلۀ ملیت های برادر، سال 1364(به زبان ازبکی)
 55. تیزس ماستری   A system and Basic principles of civil Law of  DRA 1983معادل 1362