محترم قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو ستره محکمه

محترم قضاوتپوه محمد زمان  سنگری عضو ستره محکمه

محترم محمد زمان سنگری فرزندسنگر خان در سال 1333 در ولسوالی سرکانی ولایت  کنر تولد گردیده و تحصیلات عالی اش رادررشته فقه وقانون درسال  1358در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به پایه اکمال رسانیده و بعداز سپری کردن کورس ستاژ قضایی در سال 1362 به سلک قضاء منسلک گردیده است .

محترم سنگری درجریان اجرای وظیفه بالترتیب به حیث قاضی محاکم  ناحیوی شهرکابل ، رئیس دیوان جزا و نایب رئیس محکمه ولایت کابل ،  مستشار دیوان مدنی و حقوق عامه و مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه و اخیراً به حیث رئیس محکمه ابتدائیه مبارزه بامواد مخدر ایفای خدمت نموده وفعلاً به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه برگزیده شده است .

محترم سنگری   به منظور اشتراک در کانفرانسها وسیمینار های قضایی به کشور های امریکا ، ا نگلستان ، مصر ، هند و ترکیه سفر نموده ،  به زبانهای دری و پشتو تسلط داشته و به زبانهای عربی و انگلیسی نیز آشنایی دارد .